pageBelgium

Sensei Jan Janssens

Jan Janssens sensei, (∫1951, Belgium) is Shihan Kobukai International Budo World and chief instructor Aikijujutsu - Kobukai by the Flemish Ju-Jitsu Federation.
Sensei holds a Kyoshi 8th Dan in Aikijujutsu / Aikido and a 1st Dan in Katori Shinto Ryu kobudo.

He took aikido seminars under Kishomaru Ueshiba, Moriteru Ueshiba, Rinjiro Shirata, Yoshimitsi Yamada, Masatake Fujita, Minoru Kanetsuka, Seiichi Sugano and Toshikazu Ichimura.
Jan Janssens was promoted shodan in Aikikai aikido in 1977 by Hirokazu Kobayashi, trained Yoseikan aikido under Mochizuki sensei, aikibudo under Floquet sensei and was promoted shodan in Katori Shinto Ryu by Yoshio Sugino sensei

In august 2001, Mochizuki sensei honoured Jan Janssens by giving him official permission to use name "Aikijujutsu Yoseikan" for his martial system.

In 2014 we use the name "Kobukai International Budo" for are Martial Art System.

  • 8th Dan 2010 (VJJF)

  • 7th Dan Kyoshi 2003 (YKKF)

  • 6th Dan 1994 (IMAF)

  • 1st Dan 1977 (NAB)

  • Start 1970 Nederlandse Aikido Bond

Dojos

Kobukan Honbu Dojo Weelde

Shihan Jan Janssens 8th Dan

Aikijujutsu Kobukai Antwerpen

Hugo Chauveau 6th Dan

Aikijujutsu Kobukai Westerlo

François Aerts 5th Dan

Omamori Aiki Dojo Geel

Filip Backx 3th Dan